سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 04:29 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 04:28 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 04:28 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 04:28 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


سایتهای برتر

دوشنبه 19 شهریور 1397 04:28 ب.ظدامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 


1)شركت سهامی خاص را با حداقل 5 نفر و شركت مسئولیت محدود را با حداقل 2 نفر میتوان ثبت كرد

2)در شركت های سهامی خاص دو بازرس به عنوان بازرس اصل و بازرس علی البدل به صورت اجباری باید انتخاب شود ولی در شركت های با مسئولیت محدود لزومی به انتخاب بازرس نیست

3)در شركت های سهامی خاص مدیران حداكثر به مدت دو سال انتخاب میشوند  ولی در مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضا شركت میتوانند به مدت محدود یا نامحدود مدیران دراختیار بگیرند.

4)انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شركت در شركتهای سهامی خاص اجباری است ولی در شركت های مسئولیت محدود ملزم نیست.

5)سرمایه شركت در شركتهای سهامی خاص بین شركا به صورت سهام  تقسیم میشود و هر كدام از شركا به میزان كل سرمایه شركت در تعهدات شركت مسئول هستند ولی در شركت های با مسئولیت محدود سرمایه به صورت سهم الشركه تقسیم میشود بین شركا و میزان مسئولیت شركا به تعهدات شركت به میزان سهم الشركه آنها خواهد بود.

6) در شركتهای سهامی خاص سود به صورت الزامی به نسبت تعداد در سهام شركا تقسیم میشود و نمیتوان روش دیگری را اتخاذ كرد ولی در شركت با مسئولت محدود میتوان در اساسنامه ترتیب مختلفی را برای تقسیم سود شركت بین شركا در نظر گرفت.

7)در شركتهای سهامی خاص مدیران باید از بین سهامداران شركت انتخاب شوند  ولی در شركت مسئولیت محدود هم می توان از بین شركا ویا خارج آنها انتخاب نمود

8)در شركت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهم الشركه باید اول واگذار كننده سهام و گیرندگان آن به اداره دارایی مراجعه كنند و گواهی 4% مالیات نقل و انتقال سهام رو دریافت كنند و كار خود را به انجام برسانند ولی در شركتهای مسئولیت محدود نقل و انتقال به صورت تشكیل مجمع قابل انجام خواهد بود.


انتشار آگهی ثبت علامت تجاری

سه شنبه 6 شهریور 1397 11:20 ق.ظ

با عنایت به ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،مرجع ثبت ظرف 30 روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم،آن را از لحاظ رعایت جنبه های شکلی و شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه پس از بررسی،ایرادات و نواقصی را در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده نماید،مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزییات به متقاضی ابلاغ می کند تا ظرف مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید.

چنانچه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید،مرجع ثبت،اظهارنامه را رد و مراتب را کتباَ با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت اعلام خواهد کرد.مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم در ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم در خارج از کشور 60 روز از زمان ابلاغ محاسبه می شود.
اما چنانچه اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در قانون رعایت شده است علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر می نماید. (پرداخت هزینه های ثبت علامت،  بر عهده ی متقاضی است)
وفق ماده ی 120،آگهی مزبور باید شامل موارد ذیل باشد:
1-تاریخ و شماره اظهارنامه
2-در صورت ادعای حق تقدم،تاریخ و شماره اظهارنامه و کشوری که درخواست ثبت اولیه در آن جا صورت گرفته است.
3-نمونه علامت
4-اجراء علامت با ذکر رنگ،در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی علامت باشد.
5-فهرست کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد؛با اشاره به طبقه یا طبقات مربوط طبق طبقه بندی بین المللی.
6-نام و نشانی متقاضی
7-نام و نشانی نماینده قانونی در صورتی که اظهارنامه توسط نماینده تسلیم شده باشد.
به موجب تبصره ی ماده ی 120،در صورتی که متقاضی ظرف 30 روز پس از دریافت ابلاغ،هزینه انتشار آگهی فوق را پرداخت نکند،اظهارنامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.در صورت رد اظهارنامه ثبت علامت به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 30 و ماده 32 قانون،مرجع ثبت ملزم است دلایل رد را کتباَ به متقاضی ابلاغ نماید.
از لحاظ مواد اشاره شده،در مواردی که علامت عین یا شبیه علامت دیگر تشخیص داده شده و رد می گردد که علامت مذکور قبلاَ به اسم دیگری ثبت یا تقاضای ثبت شده باشد یا شباهت آن از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت و یا سایر ویژگی ها با علامت دیگری که قبلاَ ثبت یا تقاضای ثبت شده به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازد.
متقاضی می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به رد اظهارنامه اعتراض خود را در دو نسخه و با پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت،از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه تسلیم نماید.پس از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد.
مهلت اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 30 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
در صورت رد اعتراض در کمیسیون،هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.
پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود.با این حال هرگاه به وسیله ی متقاضی ثبت ، درباره ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل ، علامت قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می شود و اگر ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد 6،7،9،10،11 آ.ق.ث.ع.و.1)
در صورتی که ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید،اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.(مستفاد از مواد 11،10،9،7،6 آ.ق.ث.ع.و.ا)


از نظر تشکیلات ، یکی از مهم ترین ارکان هر شرکت تجاری هیئت مدیره آن شرکت است. مجمع عمومی هم به علت کثرت اعضا و هم به علت عدم آگاهی و تخصص و وقت کافی برای اداره شرکت ، نمی تواند مدیریت شرکت را به عهده داشته باشد. بنابراین معقول و منطقی است که اعضای شرکت چند نفر را به عنوان مدیر انتخاب کنند تا آن ها به نمایندگی صاحبان شرکت را اداره کنند.


هیئت مدیره هر شرکت در پیشرفت و توسعه و همچنین در عقب ماندگی و ورشکستگی شرکت نقش اساسی دارد. اگر هیئت مدیره ار افراد مطلع، کاردان ، مدیر و درستکار ترکیب شده باشد شرکا می تواند در مسیر درست و مطمئنی حرکت کند، در غیر این صورت سرنوشت امید بخشی در انتظار آن نخواهد بود.

    صلاحیت و شرایط مدیران

با توجه به اهمیت نقش هیات مدیره در وضعت شرکت های تجاری ، قانون شرایطی را برای عضویت در آن در نظر گرفته است که این شرایط را باید در دو دسته تقسیم کرد. شرایط مثبت و شرایط کیفی
الف) شرایط مثبت
منظور از شرایط مثبت شرایطی است که باید با وجود آن شرایط، مدیر انتخاب و انجام وظیفه کند . این شرایط به شرح ذیل است :
_ اعضای هیات مدیره باید لزوماَ از بین صاحبان سهام شرکت به وسیله مجمع عمومی موسس ( برای اولین بار ) و سپس مجمع عمومی عادی انتخاب گردند.
_ عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. اگر چه در شرکت های سهامی خاص حداقلی تعیین نشده ولی به منظور امکان رای گیری، معمولاَ از سه نفر کمتر نیست. باید یادآوری کرد که همیشه تعدادی نیز عضو علی البدل انتخاب می شود که جانشین اعضای اعلی غایب می گردند.
_ مدت مدیریت اعضای هیات مدیره طبق اساسنامه تعیین می شود، ولی این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است.
_ مدیران، به منظور جبران خسارت وارده احتمالی از طرف آن ها به شرکت ، باید تعدادی از سهام شرکت را طبق اساسنامه ، خریداری و در صندوق شرکت تا خاتمه مدیریت خود تودیع کنند.
_ طبق ماده 88 لایحه اصلاحی، نحوه انتخاب هیئت مدیره باید به شکل ذیل باشد : تعداد آرای رای دهنده ضرب در عده مدیرانی که باید انتخاب شوند و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود که به هر تعداد از مدیران که خواست می دهد. مثلاَ در صورتی که تعداد آرای یک شخص سه و تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند پنج تا باشد در این صورت حاصل ضرب آن می شود پانزده و شخص می تواند به هر ترتیب که دلش بخواهد آرای خود را به یک یا چند نفر از کاندیدهای هیئت مدیره بدهد.
_ اشخاص حقوقی نیز می توانند به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند ولی در این صورت باید یک نماینده از طرف خود برای حضور در جلسات معرفی کنند.
ب) شرایط منفی

اشخاص در صورتی می توانند به عضویت هیئت انتخاب شوند که فاقد اوصاف ذیل باشند :
1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد.
2. کسانی که به علت ارتکاب جنایات یا جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند ( در مدت محرومیت ) : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی .
در صورتی که شخصی، برخلاف مذکور به عضویت هیات مدیره شرکتی انتخاب شده باشد هز ذینفعی می تواند عزل مدیر مزبور را طبق تبصره ماده 111 لایحه اصلاحی از دادگاه صالح درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
3. اداره جلسات . طبق ماده 119 لایحه اصلاحی هیئت مدیره، در اولین جلسه خود از بین اشخاص حقیقی عضو هیئت ( نماینده شخص حقوقی، که شخص حقیقی است می تواند به ریاست یا نیابت ریاست انتخاب شوئد ) یک رئیس و یک نایب رئیس را برای مدت عضویت در هیئت مدیره، طبق اساسنامه برای اداره جلسات هیئت مدیره انتخاب خواهد کرد.
هیئت مدیره می تواند هر وقت بخواهد رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره را عزل کند.
رییس هیئت مدیره، علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره، دعوت از صاحبان سهام را برای تشکیل مجامع عمومی به عهده دارد.
حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت است و تصمیمات به اکثریت آرای حاضرین در جلسه اتخاذ خواهد شد.
اصولاَ ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره طبق اساسنامه است ولی در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره یک ماه گذشته باشد، حداقل یک سوم اعضای هیئت مدیره ، با ذکر دستور جلسه ، می توانند هیئت مدیره را دعوت کنند.
برای هر یک از جلسات هیئت مدبره باید صورتجلسه ای تنظیم شود . در مورد این صورتجلسه ذکر نکات ذیل ضروری است :
اولاَ : صورتجلسه باید به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
2. خلاصه ای از مذاکرات جلسه
3. تصمیمات اتخاذ شده با قید تاریخ
4. قید نظر مدیران مخالف با تمام یا بعضی از تصمیمات منخذه
در صورت عدم انجام وظایف رئیس به طور موقت، نایب رئیس وظایف او را به عهده خواهد گرفت.
4. اختیارات و وظایف مدیران
اختیارات و وظایف مدیران را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ) اختیارات . مدیران شرکت اصولاَ طبق ماده 118 لایحه اصلاحی " دارای اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشند " با این حال مدیران شرکت دارای اختیارات ذیل نمی باشند :
اول : اتخاذ هر گونه تصمیم و اقدام بر خلاف مقررات قانونی
دوم : اتخاذ تصمیم در مواردی که خارج از موضوع شرکت باشد. ( مثلاَ موضوع شرکت خرید و فروش آهن است ولی هیئت مدیره اقدام به خرید طلا کند).
سوم ) اقداماتی که اساسنامه یا مجامع عمومی آن را منع کرده است ( مثلاَ ممکن است هیئت مدیره به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی شرکت از خرید و فروش اموال غیر منقول بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع باشد ) .
باید یادآوری کرد که طبق قسمت اخیر ماده 118 لایحه اصلاحی " محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث بازل و کان لم یکن است ".
بنابراین ممنوعیت اخیر از نظر اشخاص ثالث اعتباری ندارد و در صورتی که متضرر شوند می توانند به مدیران برای جبران خسارت خود مراجعه کنند.
ب) وظایف. اگر چه اختیارات با توضیحی که گذشت، شامل وظایف هم می گردد با این حال منظور از وظایف، تکالیفی است که از طرف قانون صراحتاَ به عهده مدیران گذارده شده است. اگر چه این وظایف محدودیت ندارد ولی بنا بر تصریح قانونگذار، موارد ذیل را می توان جزو وظایف مدیران محسوب داست :
1. اعلام قبولی سمت خود بعد از انتخاب.
2. تودیع سهام تضمینی به منظور جبران خسارت احتمالی شرکت از طرف مدیر
3. رعایت مقررات قانونی در اجرای وظایف محوله
4. دعوت مجامع عمومی
5. شرکت در جلسات هیات مدیره
6. اجرای وظایف مربوطه به عنوان نمایندگی شرکت، به صورت دسته جمعی و انفرادی ( تگر وظیفه خاصی برای مدیر در نظر گرفته شده باشد )
7. تنظیم بیلان و حساب سود و زیان و دارایی شرکت و تقسیم سود طبق مقررات و همچنین تهیه خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار، و تسلیم آن به بازرسان
8. سپردن اندوخته قانونی مقرر در حساب مربوطه
9. به طور کلی انجام وظایفی که به موجب قانون، مقررات اساسنامه ، یا مصوبات مجامع عمومی و یا عرف و عادت حاکم بر مدیریت شرکت ها به عهده مدیر گذارده شده است. 


کد اقتصادی حوزه مالیاتی جنوب

سه شنبه 30 مرداد 1397 12:01 ب.ظ

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید در دارایی تشکیل پرونده داده و برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید.کد اقتصادی شماره ای است 12 رقمی که برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند، وضع شده است. این کد جهت شناسایی شرکت در واحد مالیاتی استفاده می شود.بر این اساس، مطابق قانون مالیاتی تصویب شده، تمامی شرکت های ثبت شده جهت اخذ گواهی ارزش افزوده و ارائه گزارش های فصلی ملزم به اخذ کد اقتصادی می باشند.

    مدارک مورد نیاز جهت تعیین حوزه و اخذ کد اقتصادی

1-کپی مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و آگهی تاسیس
2- روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
3- مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره ( کپی برابر اصل شده ی شناسنامه و کارت ملی )
4- قبض تلفن و برق مربوط به آدرس و کد پستی شرکت
5- اجاره نامه یا سند مالکیت .در رابطه با اجاره نامه توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
الف) اجاره نامه حتماَ بنام شرکت باشد.
ب) اجاره نامه حتماَ کد رهگیری داشته باشد .
ج) آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت یکسان باشد .
6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
7- اخذ گواهی امضاء صاحبان امضاء در دفتر خانه
8- پرداخت فیش حق تمبر ( 2 در هزار سرمایه شرکت )
9- مهر شرکت
ضمناَ به موجب قانون، آدرس شرکت می بایست آدرس واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد. در غیر این صورت شرکت تخلف قانونی مرتکب گردیده است و قابلیت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی را نخواهد داشت .

    آدرس حوزه های مالیاتی جنوب تهران جهت تشکیل پرونده مالیاتی

خیابان آزادی ، خیابان دکتر هوشیار ، پلاک 67( حوزه مهندسین ) شماره تلفن : 66024420
خیابان پیروزی، خیابان شکوفه ، نبش خیابان سیرجان ، پلاک 242 ، ساختمان شکوفه ( حوزه مهندسین ) شماره تلفن : 33332515

    آدرس اداره کل حوزه ی مالیاتی جنوب شهر تهران جهت ارائه لوح فشرده گزارش صورت معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر)

بلوار نواب، نبش بریانک شرقی، ساختمان نواب ، شماره تلفن : 55431246

    آدرس ادارات کل جنوب مالیاتی استان تهران

شهر ری، نرسیده به میدان شهرداری، جنب فروشگاه رفاه ،کوچه رفاه ، شماره تلفن : 55962992


هیأت مؤسس شرکت تعاون

پنجشنبه 25 مرداد 1397 11:06 ق.ظ

هیأت مؤسس شرکت تعاونی همان داوطلبان عضویت و مؤسسان شرکت تعاونی و کسانی هستند که برای اولین بار نیاز و احتیاج رسته، صنف و یا شغل و حرفه خود را برای تشکیل شرکت تعاونی احساس می کند.
• تشکیل و نحوه برگزاری مجمع هیأت مؤسس :

مجمع هیأت مؤسس یا مجمع مؤسس گردهمایی داوطلبان عضویت و تشکیل شرکت تعاونی است. جلسه ای که از داوطلبان و مؤسسان شرکت تعاونی منعقد می گردد و صحبت های که در آن جلسه از طرف موسسان بیان و تصمیماتی که در مجمع مذکور گرفته می شود باید صورتجلسه شود. صورتجلسه ی مذبور یکی از اسناد ثبت شرکت است که متعاقبا باید به وزارت تعاون ارائه شود؛ دعوت برای تشکیل جلسه مجمع هیأت موسس با هر وسیله معقول، هم ازطریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار(یا محلی) و هم از طریق چسباندن اعلامیه در معابر و تابلو اعلانات وهم از طریق تلفن و تلگرام قابل قبول است.
از طرف دیگر،جلسه هیأت موسس می تواند با حداقل دو عضو داوطلب عضویت تشکیل شرکت تعاونی برگزار شود. و تصمیم در مجمع مزبور با توجه به اصول حقوقی به نظر می رسد که با اکثریت آرای حاضرین قابل قبول باشد.
قبل از تشکیل جلسه، هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی اقدام نماید.

• دستور جلسه و نحوه اتخاذ تصمیمات در مجمع هیأت مؤسس :
مجمع باید موضوعات ذیل را در جلسه مطرح و پس از تبادل نظر و مذاکرات همه جانبه نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کند :
1. هیأت موسس باید در مجمع، برابر با بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی مصوب 1371هیأت وزیران، بدوا نیاز جمعی رسته یا صنف خود را به تشکیل تعاونی مطرح و نسبت به تهیه و طرح توجیهی مربوطه اقدام کند.
2. هیأت موسس باید به قدر کافی نسبت به تهیه و تکثیر اساسنامه پیشنهادی خود (دریافت شده از وزارت تعاون)، منطبق با خواست و مقاصد شرکت تعاونی عمل کند تا مورد بحث و تبادل نظر داوطلبان قرار گرفته نقطه نطرات آنها مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
3. هیأت موسس باید یک یا چند نفر از داوطلبان را جهت تعقیب و پیگیری موضوع تشکیل شرکت معین کند.
4. هیأت مؤسس باید درخواست نامه تأسیس شرکت تعاونی را، به ضمیمه طرح توجیهی و مشخصات داوطلبان، به وزارت تعاون، جهت صدورمجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی، ارائه کند.

• صورتجلسه تصمیمات هیأت مؤسس :
بدیهی است تجمع و تشکیل اولیه داوطلبان عضویت (هیأت موسس) و تصمیمات متخذه از طرف آنان باید صورتجلسه شود.
( نمونه )
صورتجلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی
در ساعت............... روز ............... تاریخ ............... جلسه هیأت مؤسس و داوطلبان عضویت در شرکت تعاونی ............... در محل موقت شرکت واقع در............... و با حضور افراد مشروح ذیل :
1.
2.
3.
4.
5.
و با ریاست سنی آقای/ خانم ............... تشکیل و رسمیت یافت. بدواً احد از داوطلبان عضویت به نام ............... نسبت به لزوم تشکیل شرکت تعاونی برای ............... و اهداف و برنامه ها و خط مشی آینده آن به تفصیل سخن گفت که مورد پشتیبانی و تأیید دیگر اعضای داوطلب قرار گرفت. آنگاه اساسنامه شرکت، که قبلا به تعداد کافی تکثیر و در اختیار داوطلبان قرار داده شده بود، مطرح و نسبت به نحوه تهیه و تنظیم آن، با توجه به اهداف و مقاصد و موضوعات شرکت بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه، پس از بحث و مذاکره، تصمیمات ذیل، به اتفاق آراء، اتخاذ شد :
1. مقرر گردید هیأت موسس ظرف یک هفته / یک ماه ............... نسبت به تهیه و تنظیم طرح توجیهی و ارسال آن به وزارت تعاون برای دریافت مجوز تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی اقدام کند.
2. اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی، منطبق با اهداف و مقاصد تعاونی، توسط هیأت مؤسس مطرح و مفاد آن بررسی و نظریات داوطلبان ملاحضه و مقرر شد که طرح پیشنهادی به اولین مجمع عمومی (مؤسس) ارائه شود.
3. بهای اسمی هر سهم ............... ریال تعیین شد.
4. مشخصات فردی و سوابق شغلی و تخصصی و تحصیلی کلیه داوطلبان دریافت و قرار شد که همراه با درخواست نامه و طرح توجیهی به وزارن تعاون ارسال شود.
5. مجمع مؤسس به هیأت مؤسس با آقا/خانم ............... مأموریت و نمایندگی داد که به وزارت تعاون مراجعه و اقدامات لازم را برای دریافت مجوز تشکیل شرکت تعاونی به عمل آورد.
6. جلسه مجمع مؤسس در ساعت ............... همان روز خاتمه یافت.
امضای داوطلبان عضویت در شرکت

• وظایف و اختیارات وزارت تعاون در مورد صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی :
وزارت تعاون پس از دریافت درخواست نامه (تقاضانامه ی ) تشکیل شرکت تعاونی همراه طرح توجیهی و اسناد و مدارک مربوط به تعداد و مشخصات و مجوزها و پروانه های کسب و کار هر یک از داوطلبان، به دستور ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی، باید در مدت یک ماه در خصوص درخواست داوطلبان تشکیل شرکت تعاونی نظر خود را مستدلاً اعلام کنند. چنانچه طرح توجیهی و یا اسناد و مدارک ارسالی ناقص باشد و یا اصولاً داوطلبان قادربه تهیه اسناد و مدارک مورد نظر قانونی و ارائه آن به وزارت تعاون نباشند و نتواند ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقایص آن برابر دستور وزارت تعاون اقدام کنند، وزارت تعاون می تواند از صدور مجوز خودداری کند. در غیر این صورت و در صورتی که اسناد و مدارک ارسالی کامل باشد و یا ظرف مدت دو ماه داوطلبان تشکیل تعاونی نسبت به تکمیل مدارک ارسالی اقدام و طرح توجیهی تشکیل شرکت تعاونی از نظر وزارت تعاون قابل قبول باشد، وزارت تعاون اولاً نسبت به صدور مجوز تشکیل شرکت تعاونی اقدام می کند و ثانیاً با ارسال نامه ای به یکی از بانک های کشور( ترجیحا بانک توسعه تعاون) بنا به پیشنهاد هیأت مؤسس تقاضا می کند حسابی جهت واریز وجه سهام و آورده های نقدی اعضاء افتتاح شود. 


حق الزحمه و مدت ماموریت بازرسان شرکت سهامی

پنجشنبه 25 مرداد 1397 11:04 ق.ظ

هر شرکت سهامی باید الزاماَ حداقل یک بازرس داشته باشد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). انتخاب بیش از یک بازرس برای شرکت اختیاری بوده ، زمانی مفید است که حجم زیاد امور شرکت آن را ایجاب می کند.
انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل نیز برای شرکت الزامی است "... تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند". ( ماده 146 لایحه قانونی 1347). وظایف بازرسان علی البدل با رفع معذوریت بازرس اصلی ( اگر علت کنار رفتن بازرس مزبور معذوریت باشد) خاتمه می یابد. در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت از طرف بازرس اصلی، وظایف بازرس علی البدل در پایان مهلتی که از ابتدا برای بازرسی او معین شده است خاتمه خواهد پذیرفت.
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص با سهامداران شرکت است که در مورد اخیر، این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد ( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347). در طول حیات همه شرکت های سهامی، انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

    مدت مدیریت بازرس

مدت ماموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( ماده 144 لایحه قانونی 1347). با توجه به اینکه بازرس باید وضعیت اداری و مالی شرکت را به خوبی بشناسد، این مدت کوتاه به نظر می رسد؛ به همین دلیل ، قانونگذار فرانسه برای تثبیت وضع بازرس مهلت ماموریت وی را به طور مرتب افزایش داده و در حال حاضر به شش سال مالی رسانده است ( ماده 224 قانون 1966). قانونگذار ما چنین راه حلی را پیش بینی نکرده است، ولی ، مانند قانونگذار فرانسه ، انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان را بلامانع اعلام کرده است. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347) عدم انتخاب مجدد بازرس هیچ حقی را علیه شرکت برای او ایجاد نمی کند. بازرس می تواند قبل از پایان یافتن ماموریتش استعفا کند و نمی توان از او به سبب استعفایش تقاضای خسارت کرد، مشروط بر اینکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی قابل سرزنش نباشد. ( ماده 154 لایحه قانونی 1347).

    حق الزحمه بازرس

در ماده 155 لایحه قانونی 1347 اختیار تعیین حق الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده، ولی نحوه تعیین آن معین نشده است؛ نتیجه این وضع این است که بازرس باید پیوسته در مورد حق الزحمه خود با مدیران که پیشنهاد انتخاب او را به مجمع عمومی می دهند، چانه زنی کند. آنچه مسلم است میزان حق الزحمه بازرس باید با حجم کار او متناسب باشد. البته، نباید میزان درآمد شرکت نیز نادیده گرفته شود. ایجاد سازمانی نظیر کانون بازرسان، که در آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است، در سامان دادن به این وضع موثر خواهد بود؛ چه یکی از وظایفی که می توان به چنین کانونی محول کرد، تعیین میزان حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی است که از طریق رتبه بندی های خاص تحقق پیدا می کند.

    عزل بازرس

همان طور که انتخاب بازرس در اختیار مجمع عمومی است، عزل او نیز در اختیار همین مجمع است. به موجب قسمت اخیر ماده 144 لایحه قانونی 1347 : " مجمع عمومی عادی، در هر موقع ، می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند، به شرط آنکه جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید ".
بازرس بابت عزل خود نمی تواند تقاضای خسارت کند، مگر آنکه مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، وجود خسارت به خود و خطای اعضای مجمع ( تصمیم گیرندگان ) و نیز ارتباط بین خطا و خسارت را ثابت کند و صرف اینکه او بدون دلیل موجه عزل شده است کافی نیست.
به هر حال، همان طور که در ماده 144 لایحه قانونی 1347 آمده است ، مجمع عمومی عادی که بازرس یا بازرسان را عزل می کند باید جانشین آن ها را نیز انتخاب کند. در این رابطه لازم به توضیح است، حتی اگر شرکت دارای بازرس علی البدل باشد، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند؛ در غیر این صورت ، بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان تصمیم به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، مشروط بر آنکه مجمع عمومی، پیش از صدور حکم بطلان تصمیم، بازرس جدید انتخاب نکند. ( مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347). 


اخذ گرید مشاوران

یکشنبه 21 مرداد 1397 11:31 ق.ظ

 دارای تخصص و یدی طولانی می باشد به طوری که در کرج و اکثر شهرهای بزرگ ایران همچون اصفهان , اهواز و ... سابقه اخذ گرید برای متقاضیان را دارد و در این حوزه تجربه بالایی نیز دارد همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شده است اخذ گرید در 3 طبقه پیمانکاران,مشاوران و انفورماتیک انجام می شود در این متن درباره اخذ گرید مشاوران توضیح داده شده است تا بیشتر با این نوع گرید آشنا شوید

برای اخذ گرید مشاوران همانند سایر طبقات شخص حقیقی و حقوقی می توانند اقدام کنند ,همان گونه که می دانید شرکتهای مهندسی مشاور در سه پایه رتبه بندی می شوند و در سایت ساجات نیز این رتبه بندی انجام می شود لذا موسسه همای راستین میهن در جهت تکمیل پرونده مشاوران در جهت اخذ گرید از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گام برمی دارد.

یکی از فعالیت های موسسه هما در کنار خدماتی مانند ثبت شرکت ها، ثبت اختراع، ثبت برند و ... اخذ رتبه مشاور می باشد. تکمیل پرونده رتبه مشاوران یکی از امور تخصصی است که جزئیات زیادی دارد. دریافت مشاوره صحیح در این امر بسیار مهم استاز همین رو شما متقاضیان اخذ گرید مشاوران می توانید به موسسه هما مراجعه نمایید.
مدارک اخذ گرید مشاوران

-تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت, قابل ذکر است که تعهد نامه محضری برای کلیه اعضای هیئت مدیره الزامی است.

-جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

-اصل گواهینامه رتبه بندی در صورت دارا بودن رتبه قبلی

- کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی شامل: شرکتنامه و تقاضانامه ، اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها

- آخرین صورتجلسه سهامداران

- کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی

- کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی جهت بازدید کارشناس.

- کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته

- آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران ۵% و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

- اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی

- سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت ,شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

- کپی موافقتنامه یا قرارداد به همراه تاییدیه کارکردها

- تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی به همراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما جهت اخذ رتبه مشاور.

- اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه


طبق ماده 42 " لایحه " شرکت های سهامی اعم از عام و خاص می توانند به موجب اساسنامه و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده سهام ممتاز ترتیب دهند. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین شود ... " و چون ترتیب دادن سهام ممتاز برای دارندگان آن حق مکتسبه ایجاد می کند هرگونه تغییر در این امتیازات فقط در مجمع عمومی فوق العاده و با جلب موافقت حداقل دارندگان نصف به علاوه یک دارندگان سهام ممتاز امکان پذیر خواهد بود.
ولی قانون در مقام احصا و تعریف و امتیازاتی که می توان برای سهام قائل شد برنیامده و در نتیجه تنوع سلیقه سهام داران در ترتیب دادن امتیازات گوناگون،  باعث بروز مشکلات و چالش های بسیار در شرکت ها شده است .

    ضرورت عدم تناقض امتیازات با موازین قانونی و اساسنامه

معمولاَ امتیازات را به دو گروه امتیاز مالی و غیرمالی تقسیم می کنند که با نگاهی دقیق تر مشخص است که امتیازات غیرمالی هم در نهایت منجر به امتیازات مالی می شوند.
امتیازات غیرمالی مانند دارا بودن حق رای بیشتر از سهام عادی به گونه ای که در مجامع عمومی شرکت ها آرای دارندگان سهام ممتاز با ضریب دو و یا بیشتر محاسبه شود.
به این ترتیب کنترل و مدیریت شرکت در اختیار صاحبان سهام ممتاز خواهد بود و بنابراین بر کلیه جنبه های مالی شرکت از جمله تصویب ترازنامه و چگونگی تقسیم سود سهام نیز اشراف و تسلط کامل خواهند داشت.
امتیازات مالی مانند اخذ سود زودتر یا بیشتر از سایر سهام داران یا عدم پرداخت وجه پذیره نویسی سهام و تعهد پرداخت آن از سوی سایر سهام داران که چه در زمان تاسیس شرکت و چه در زمان افزایش سرمایه ممکن است پیش بینی شود.

    ضرورت ذکر جزییات سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت

امتیاز سهام نباید در تعارض و مغایرت با قواعد آمره قانون تجارت و یا سایر قوانین مانند قوانین مالیاتی باشد.
حال اگر طبق امتیازاتی که در اساسنامه برای سهام دار ویژه در نظر گرفته شده سهام دار بتواند به تنهایی با برگزاری مجمع و تشکیل هیات رئیسه تک نفره کلیه تصمیمات شرکت را اتخاذ نماید، چون این گونه امتیازات در تناقض آشکار با روح و فلسفه شرکت های سهامی و مواد 88 و 101 " لایحه " است ، بر فرض پیش بینی در اساسنامه نیز قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.
علاوه بر آن چنانچه برای سهام داری در اساسنامه امتیازی به لحاظ برخورداری از معافیت مالیاتی پیش بینی شود باز هم به دلیل مغایرت با قوانین مالیاتی قابل ابطال است. اما امکان دارد مقرر شود سود سهام ممتازه به طور خالص پرداخت و مالیات آن به سهام غیر ممتازه تحمیل شود.
بنابراین علی رغم عدم درج حصر و قیدی برای امتیازات سهام ممتاز در قانون ، همواره مقید بودن به اصول کلی، مواد آمره قانون تجارت و سایر قوانین آمره ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
معمولاَ سهام شرکت به چند گروه تقسیم و برای هر یک از گروه ها ویژگی های خاصی تعریف می شود. به طور مثال دارندگان سهام " الف " در مجامع عمومی حق رای دو برابر سایرین خواهند داشت و دارندگان سهام گروه " ب" کاندیداهای عضویت در هیات مدیره را به مجمع عمومی معرفی خواهند کرد.
با توجه به اینکه منعی در قانون از این حیث پیش بینی نشده، ایرادی بر این گونه گروه بندی نیست و شرکت ها حسب مورد می توانند با تفکیک انواع سهام ، حقوق و مزایای ویژه ای برای هر یک مد نظر قرار دهند.

    ویژگی انتقال سهام ممتاز

در بعضی موارد برای شخص خاصی بنا به ویژگی های فردی او امتیازات منظور می شود. مثلاَ جهت جذب فردی با دانش فنی و یا داشتن اختراع موثر در فعالیت و سوددهی شرکت ، سهام وی را ممتاز و امتیاز آن را عدم پرداخت وجه سهام و دریافت سود آن زودتر از سایرین قرار می دهند. به عبارت دیگر دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز در شخصیت فرد دارنده آن است در حالی که امتیاز پرداختن وجه سهام یا دریافت سود سهم زودتر از سایرین ناظر به برگه سهام خواهد بود.
بنابراین یکی از اشکالات این است که با انتقال قهری و یا اختیاری سهم دلیل ترتیب دادن سهام ممتاز از بین می رود و هیچ توجیهی برای بقای امتیاز سهام در صورت تغییر دارنده آن وجود ندارد.
در چنین مواردی معمولاَ در اساسنامه ماده ای پیش بینی می شود که در صورت انتقال قهری و یا اختیاری سهام ممتاز، امتیاز این سهام خود به خود از بین رفته و تبدیل به سهام عادی خواهد شد.
به این ترتیب باید جزییات امتیاز سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه شرکت با تصریح به نحوه انتقال، ارزیابی و از بین رفتن امتیاز این گونه سهام به وضوح در اساسنامه ها قید شود.
طبق ضوابط بورس اوراق بهادار تهران سهام شرکت های متقاضی پذیرش بورس باید عادی بانام و فاقد هرنوع امتیاز باشد. 


دعوی نقص طرح صنعتی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:35 ق.ظ

مالک طرح صنعتی پس از ثبت، حق بهره برداری از آن را دارد و اشخاص دیگر صرفاً با موافقت او می توانند از طرح صنعتی بهره برداری نمایند. بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده به معنی ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی است.
بنابراین مالک صنعتی حق دارد علیه هر شخصی که به طرح صنعتی بدون موافقت او از طریق انجام افعال مذکور تجاوز کند یا مرتکب عملی شود که موجبات تجاوز احتمالی آینده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوی کند.


1-تعداد اعضا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر است در صورتیکه تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص سه نفر است

2-حداقل سرمایه ی اولیه برای هر دو نوع شرکت 100000 هزار تومان است
3-در شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه را به مدیر عامل تحویل داده و مدیر عامل نسبت به دریافت ان اقرار می کند و دیگر نیاز به ارائه ی گواهی بانکی ندارد اما در شرکتهای سهامی خاص 35%سرمایه ابتدا به صورت نقدی به بانک داده می شود و از طرف بانک گواهی مبنی بر دریافت ان ارائه می شود و 65%سرمایه در تعهد سرمایه داران است
4-در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی است در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت اختیاری است
5-در شرکت با مسئولیت محدود مدیران برای مدت نا مشخص انتخاب می شوند اما در شرکت سهامی خاص دو سال است
6-برای دادن اگهی ، شرکت سهامی خاص ملزم به انتخاب یک روزنامه ی کثیرالانتشار است در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
7-اداره ی مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در صورتیکه تعداد سهامداران از 12 نفر بیشتر باشد توسط هیئت نا ظرانجام می شود اما در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه که تشکیل شده از یک رئیس دو نفر ناظر و یک نفر منشی اداره می گردد
8-شرکا در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ی خود نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئول هستند و در ان سهام تقسیم نمی شود
9-در شرکت سهامی خاص مدیران شرکت حتما باید دارای سهام باشند در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود از بین شرکا یا خارج از ان انتخاب می شوند
10-نحوه ی تقسیم سود در این شرکت ها با هم متفاوت است به طوریکه در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به مقدار سرمایه شرکا تقسیم می شود اما در شرکت های سهامی خاص به تعداد سهام بستگی دارد
11-در شرکت سهامی خاص شخصی که تعدادسهام بیشتری دارد داری حق رای بیشتری است اما در شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه بستگی دارد .
12-تقویم اورده ی نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس دادگستری است در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می پذیرد.


 • تعداد صفحات :5
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic