1-تعداد اعضا در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر است در صورتیکه تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص سه نفر است

2-حداقل سرمایه ی اولیه برای هر دو نوع شرکت 100000 هزار تومان است
3-در شرکت با مسئولیت محدود کل سرمایه را به مدیر عامل تحویل داده و مدیر عامل نسبت به دریافت ان اقرار می کند و دیگر نیاز به ارائه ی گواهی بانکی ندارد اما در شرکتهای سهامی خاص 35%سرمایه ابتدا به صورت نقدی به بانک داده می شود و از طرف بانک گواهی مبنی بر دریافت ان ارائه می شود و 65%سرمایه در تعهد سرمایه داران است
4-در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی است در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت اختیاری است
5-در شرکت با مسئولیت محدود مدیران برای مدت نا مشخص انتخاب می شوند اما در شرکت سهامی خاص دو سال است
6-برای دادن اگهی ، شرکت سهامی خاص ملزم به انتخاب یک روزنامه ی کثیرالانتشار است در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است
7-اداره ی مجامع ع