تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری

پنجشنبه 7 تیر 1397 12:00 ب.ظ

تشریفاتی که قصد توضیح و تشریح آن را داریم تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری می باشد:
قانون کشور ما تئوری شخصیت حقوقی و تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز می داند لیکن برای تبدیل آن (تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری ) شرایطی در نظر گرفته است که قسمتی از آن شرایط خاص و بخشی از آن شرایط مشترک می باشد.که البته با توجه به تنوع انواع شرکت در ایران این امر پیچیده تر خواهد شد.در مورد این تغییرات اگر مراحل قانونی و تشریفات کامل طی نشوند عمل حقوقی انجام نشده است و باطل می باشد.و در صورت انجام کامل تشریفات تمام خصایص شرکت تغییر خواهد کرد. اما باتوجه به اصول حقوقی شخصیت حقوقی باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

آیا تبدیل موسسات غیر تجاری به موسسات تجاری امکان پذیر است یا خیر ؟

در رابطه با تغییر موضوع شرکت کلیه اقدامات لازم بر اساس قانون باید تعیین گردد که در این راستا قواعد ذکر شده در قانون مدنی به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود.
قوانینی که در رابطه با تئوری های مطرح در قانون تجارت مورد تحقیق قرار کرفته اند عبارتند از :
قراردادی بودن، سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی و همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد .
تعریف موسسات غیر تجاری:

در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ آمده است که مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مزبور می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، جمعیت و …………. و امثال آن انتخاب نمایند و اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد برای مؤسسات ممنوع می‌باشد.

تاریخ قانون گذاری شرکت های تجاری:
قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت در سال ۱۳۱۳ شمسی به تصویب رسیده و در مبحث مربوط به شرکت، به مقررات قانون تجارت و در مورد شرکت بحث و اشاره ای نشده است.
طبق قانون تمامی حقوق مقررات قوانین تجاری هیچ قیدی ندارد که در این شرایط به قانون مدنی می توان رجوع کرد.
قانون تجارت۱۳۱۱/۲/۱۴ اولین قانون در رابطه با شرکت های تجاری میباشد که هم اکنون با گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد.
تعریف و انواع موسسات تجاری:

قانون  تجارت ایران، تعریفی از شرکت تجاری ارائه نکرده و در واقع، در ماده ۲۰ که فصل اول از باب سوم قانون تجارت با آن آغاز می شود، فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است که عبارتند از :
.۱شرکت  سهامی
۲٫شرکت با مسئولیت محدود
۳٫شرکت تضامنی
۴٫شرکت مختلط غیر سهامی
۵٫شرکت مختلط سهامی
۶٫ شرکت نسبی.
۷٫ شرکت تعاونی تولید و مصرف
همچنین شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق  می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به مؤسسه ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم  شوند.
قانون تجارت سه نوع شرکت را پیش بینی کرده است که عبارت اند از:

– شرکتهایی که در انها مسئولیت کلیه شرکا نامحدود است
– شرکتهایی که در انها مسئولیت بعضی از شرکا محدود و مسئولیت بعضی دیگر نامحدود است.
– شرکتهایی که در انها مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای است که، به شرکت اورده اند
شرکتهای نسبی و تضامنی جزء شرکتهایی هستند که، درانها کلیه مسئولیت های  شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است.
در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی مسئولیت تمامی شرکا بستگی به سرمایه ایست که در شرکت دارند.
تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی:

در شرکتها با مسئولیت محدود شرکا هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند، اما نمی توانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.
در شرکتهای سهامی شرکا سهام خود در شرکت را می توانند به سهولت به اشخاص دیگر منتقل کنند.

شرکت های مختلط:
به شرکت هایی گفته می شود که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.
مسئولیت شرکای ضامن این است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن فقط محدود به اورده انها به شرکت است.

انواع شرکت های مختلط:
شرکتهای مختلط غیر سهامی: ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود می باشد.
شرکتهای مختلط سهامی: ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد.

تعریف شرکت مدنی:
به مالکیت و شراکت چند نفر در یک ملک واحدو به نحو مشاع را ، شرکت مدنی می گویند.
شرکت مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود:
شرکت عقدی: به شرکتی گفته می شود که به  موجب عقد، مالکیت مشاع به دست آید.
شرکت غیر عقدی:به شرکتی گفته می شود که مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نیست، بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

احکام شرکت مدنی:
۱- منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست و در هر گونه نفع و ضرر به نسبت هم سهیم خواهند بود.
۲- هر یک از شرکاء به هنگام فروش شرکت به نسبت سهم خود مستحق اموال شرکت، خواهند بود.
اداره مال مشترک:
مطابق با ماده ۵۷۶ مدنی برای اداره مال به گونه ای عمل می شود که کلیه شرکا به توافق برسند و اجازه به تصرف داده باشند.
پایان اجازه در تصرف:
در صورتی که یکی از شرکا فوت شود و یا در صورت انحلال شرکت مدنی، شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند

پایان شرکت:
یک شرکت هنگامی به نقطه پایان خود می رسد که شرکا سهام خود را تقسیم کرده وسهم خود را اخذ کنند و یا اینکه سرمایه شرکت در حال از بین رفتن باشد.
تقسیم اموال مشترک:
تقسیم اموال مشترک هنگامی صورت می گیرد که شرکا هر یک موافق این قضیه باشند و دیگر اینکه به صورت اجباری باشد به این معنی که بدون رضایت شرکا در هنگام ضرر انجام گیرد.


وفق قانون، بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است، از حقوق انحصاری ثبت اختراع خارج شده است و مخترع نمی تواند در این فرض مانع استفاده وی گردد.

با توجه به مراتب فوق این مقرره در مورد طرح های صنعتی نیز لازم الاجراست، بدین توضیح که حقوق ناشی از گواهینامه های طرح صنعتی شامل فرضی که شخص یا اشخاص با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت طرح صنعتی یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان طرح صنعتی، از طرح استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است نمی گردد و طراح نمی تواند از استفاده چنین شخصی به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی جلوگیری کند.

در رابطه با بند یادشده مواردی به شرح ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- سابقه شق 4 بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 در سطح بین الملی به قسمت اخیر بند ( ب ) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی برمی گردد که ایران از سال 1337 عضویت در آن را پذیرفته است.
با توجه به قسمت اخیر ماده 4 کنوانسیون یادشده، کشورهای عضو مکلف شده اند حقوق اکتسابی اشخاص ثالث را قبل از اولین روز تقاضا که بر مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی محفوظ بدارند.

2- در بعد داخلی نیز شق ( 4 ) بند ( ج) ماده 15 یادشده، جایگزین قسمت اخیر ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 شده است که صراحتاَ در رابطه با اختراعات خارجی آن دسته است که مخترع بخواهد آن را در ایران به ثبت برساند.
در ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 آمده است : مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلاَ یا جزئاَ موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

3- با توجه به بندهای ( 1 ) و (2) فوق و سوابق تاریخی موضوع در حقوق داخلی و بین المللی و استفاده قانونگذار سال 1386 از کلمه " ایران " و " حق تقدم " در قسمت اخیر شق ( 4 ) بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 شاید بتوان گفت که شق یاد شده نیز در رابطه با طرح های صنعتی است که در خارج از کشور به ثبت رسیده و طراح بخواهد آن را در ایران به ثبت برساند که در این صورت چنانچه اتباع ایرانی قبل از تقاضای ثبت طرح صنعتی یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان طرح صنعتی، از طرح صنعتی استفاده می کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می آورده است، عمل وی قانونی تلقی شده است و طراح نمی تواند مانع آن شود.

4- چنانچه شق یادشده را در رابطه با طرح های صنعتی اعم از  داخلی و خارجی بدانیم، استفاده کننده مقدم برای مستفیدشدن از امتیاز مقرره اولاَ : باید قبل از تقاضای ثبت یا قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، از طرح صنعتی عملاَ استفاده یا مقدمات استفاده جدی و موثر جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران را به عمل آورده باشد و به عنوان مثال صرف انعقاد یک قرارداد آنهم با یک شرکت خارجی نمی تواند اقدام جدی و موثر تلقی شود ثانیاَ : همانطور که قانونگذار تاکید دارد این استفاده مقدم با حسن نیت، نباید در قلمرو کشوری باشد که طرح در آنجا ثبت شده است. به نظر می رسد که از بین مصادیق مربوط به حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی ، شق یاد شده صرفاَ ناظر بر استفاده ای است که قبل از ثبت طرح، استفاده کننده مقدم از آن داشته یا گام های اساسی در جهت اجرای آن داشته است؛ بنابراین اگر شخص قبل از ثبت طرح صنعتی توسط دیگری، محصول حاوی طرح را در حوزه جغرافیایی ایران می ساخته نمی تواند به استناد این امتیاز نسبت به واردات محصول حاوی طرح اقدام کند یا مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری کند.
رابعاَ : بهره برداری شخص از طرح صنعتی باید با حسن نیت باشد.
بنابراین اگر طراح قبل از افشای طرح خود آن را نزد دوست خود فاش کند و وی نیز بر مبنای این اطلاعات شروع به استفاده از این طرح نماید نمی تواند از این امتیاز بهره مند شود.

5- همانطور که در بند ( د) ماده 15 قانون مصوب 1386 آمده است، حقوق استفاده کننده قبلی، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از طرح صنعتی استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال و واگذاری است و این شرط قانونگذار خود دلیل روشنی است مبنی بر اینکه استفاده کننده قبلی باید شرکت یا کسب و کاری را برای ساخت محصول حاوی طرح صنعتی یا برای تهیه مقدمات ساخت آن در ایران فراهم و راه اندازی کرده باشد. بدیهی است که به عنوان مثال صرف انعقاد قرارداد نمی تواند تامین کننده نظر قانونگذار که برای حمایت از افرادی است که قبل از ثبت طرح صنعتی با حسن نیت سرمایه گذاری برای استفاده از آن کرده اند باشد.

6- برخی معتقدند که استفاده قبلی می بایستی به صورت محرمانه و غیرعلنی صورت گرفته باشد؛ زیرا با استفاده آشکار از طرح یکی از شرایط ماهوی ثبت طرح یعنی جدید بودن آن زایل می گردد . اگرچه نظریه یادشده منطقی است لیکن با توجه به شرط اصالت به عنوان یکی از شرایط مستقل برای ثبت طرح صنعتی و نظر به اطلاق بند ( 4 ) ماده 15 قانون مصوب 1386 پذیرش شرط فوق به عنوان یکی از شرایط استفاده از امتیاز مقرره قابل تامل به نظر می رسد.
 


ثبت شرکت در مازندران

پنجشنبه 7 تیر 1397 11:55 ق.ظ


افرادی که دارای توانمندی های گوناگون هستند و مشغول به فعالیت در عرصه های مختلف می باشند می توانند به منظور کسب درآمد بیشتر ، کارآفرینی و یا به دست آوردن اعتبار بیشتر اقدام به ثبت شرکت نمایند. ثبت شرکت مزایای گسترده ایی دارد چه از لحاظ روابط  بین شرکا  و چه از بابت روابط شرکا و مراجعین آنها  .
برخی از این مزایا عبارتند از:
1- ثبت شرکت به فعالیت اقتصادی افراد اعتبار خاصی می بخشد و موجب ایجاد تمایل  بیشتر از سوی افراد برای ایجاد همکاری می گردد .
2- ثبت نمودن شرکت نشان دهنده این مهم می باشد که برای بوجود اوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازم شده از سوی مراجع مربوطه انجام شده و مقررات آن رعایت گردیده است و فعالیت این مجموعه در چهار چوب قانون می باشد لذا باعت ایجاد حس اعتماد در مشتریان است.
3 - ثبت شرکت از نظر ایجاد اعتماد در  معامله کنندگان با شرکت در درجه ی بالایی  از اهمیت بر خوردار است ، زیرا کسی که قراداد مهمی  با شرکت منعقد  می نماید باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدودی بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است (موارد مهم هر شرکت در جراید کثیر و انتشار اگهی می شود تا همه به این مهم آگاه باشند )
بنابر این برای دستیابی به کسب و کار اقتصادی گسترده و قانون مدار ثبت شرکت نه تنها مفید بلکه ضروری می باشد. با توجه به اهمیت و مزایای ثبت شرکت ، در این مقاله برآنیم تا  به بررسی ثبت شرکت در مازندران بپردازیم.

    انواع شرکت های تجاری در مازندران

در کشور ما ایران، در ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تجاری به هفت نوع زیر طبقه بندی شده است :
1. شرکت سهامی
2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف
نکته : در لایحه اصلاح قانون تجارت ( مصوب 1384 هیات وزیران ) از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ، شرکت های مختلط غیر سهامی ، مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی ، با مسئولیت محدود ، تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

    چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟

اگر فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور فعالیت غیرتجاری دارید، بهترین انتخاب برای شما ثبت موسسه غیرتجاری است.
اگر فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون دارید، بهتر است شرکت تعاونی ثبت کنید. در شرکت های تعاونی سهام شرکا یکسان و تعداد شرکا معمولاَ زیاد است.
به شرکت هایی که بیش از نیمی از سهام آن ها و در نتیجه کنترل شرکت متعلق به عموم باشد سهامی عام می گویند. مانند کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بنابراین اگر قصد ورود به بورس و عرضه سهام شرکت به عموم مردم را دارید، شرکت سهامی عام بهترین انتخاب شماست.
در غیر از این موارد معمولاَ شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص را به ثبت می رسانند. چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آن ها نداشته باشد باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند . در شرکت بامسئولیت محدود هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود.
هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند باید یک شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند. شرکت هامی خاص از حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می شود. در ادامه، جهت روشن شدن بیشتر مطلب ،  به مقایسه میان این دو شرکت می پردازیم.
مقایسه شرکت سهامی و با مسئولیت محدود :
- موضوع فعالیت :  با مسئولیت محدود : الزاماَ تجاری و سهامی : تجاری یا غیرتجاری
- حداقل میزان سرمایه : با مسئولیت محدود : مشخص نشده است و  سهامی خاص : 1 میلیون ریال
- تعداد شرکا : با مسئولیت محدود : حداقل 2 و  سهامی خاص : حداقل 3
- زمان ایجاد شخصیت حقوقی : با مسئولیت محدود : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقد و سهامی : قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و بازرسان
- پرداخت حداقل لازم برای تشکیل شرکت : با مسئولیت محدود : تمام سرمایه و سهامی : حداقل 35 درصد کل سرمایه
- تعداد مدیران : با مسئولیت محدود : حداقل 1و سهامی خاص : حداقل 3
- حدود مسئولیت : با مسئولیت محدود : تا میزان سرمایه و  سهامی : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهام )
- تقسیم سرمایه : با مسئولیت محدود : سهم الشرکه  و سهامی : سهام
- حدود اختیارات مدیران : با مسئولیت محدود : اختیار عام و محدود کردن اختیارات بین طرفین معتبر و در مقابل ثالث فاقد اعتبار مگر به موجب اساسنامه باشد که در مقابل ثالث هم معتبر است و سهامی : اختیار عام و محدود کردن اختیارات بین طرفین معتبر و در مقابل ثالث فاقد اعتبار است.
- تغییر اساسنامه :  با مسئولیت محدود : 1) اساسنامه 2) اکثریت مطلق عددی با داشتن حداقل سه چهارم سرمایه و سهامی :اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی فوق العاده

    شرایط ثبت شرکت چیست ؟

در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارت است از
قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین شرایط اختصاصی تشکیل شرکت عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، مبادرت به عملیات بازرگانی
شایان ذکر است ، به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:
- کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture) به منظور ایجاد اشتغال در ایران،سعی شده است تا این روند در ایران راحت طی گردد. (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت+ کپی مدارک هویتی نمایندگان آن ها)

    اوراق ثبت شرکت در مازندران

با توجه به نوع و قالب شرکت ، اوراق ثبتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال اوراق ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین است و اوراق ثبتی شرکت های سهامی خاص شامل اساسنامه ، اظهارنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. سایر انواع شرکت ها نیز اوراقی تقریباَ مشابه با این دو نوع شرکت دارند. اوراق ثبت شرکت می بایست به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت برسد.
نکته: اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. همچنین فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  نیز در اداره ثبت شرکت ها موجود است.


ثبت شرکت IT

پنجشنبه 7 تیر 1397 11:53 ق.ظ

شرکت های IT و یا به فارسی فناوری اطلاعات و ارتباطات  شرکت هایی هستند که با استفاده از ابزار ها و تکنیک های که با به کار گیری آنها اطلاعات ذخیره، بازیابی ، انتقال و پردازش می شوند  و به دلیل سیستمی شدن و نفوذ این دانش در بسیاری از امور و حرفه های صنعتی و تجاری و غیر تجاری و خدماتی هر روز بر اهمیت این شرکت ها افزوده می شود.

شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات چهار وظیفه عمده را بر عهده دارند:

    ذخیره اطلاعات
    بازیابی اطلاعات
    پردازش اطلاعات
    انتقال اطلاعات

تمامی شرکت هایی که این عناصر را در دستور کار خود دارند و با استفاده از تکنیک ها و ابزار های مختلف در تلاش هستند تا این چهار خدمت را به مشتریان خود که می توانند انواع نهاد ها و سازمان ها و یا حتی افراد حقیقی باشند ارائه نمایند به عنوان شرکت ها IT شناخته می شوند.

البته شرکت هایی که موضوع سخت افزاری ارتباطات و اطلاعات را هم انجام می دهند گاها به عنوان شرکت های IT می شناسند که در اصل این نوع شرکت ها زیر دسته شرکت های فناوری و اطلاعاتی نیستند.  شرکت های فناوری و اطلاعات با استفاده از مهارت ها و دانش های خود موضوع سرعت در انتقال مفاهیم و اطلاعات و پردازش و استخراج اطلاعات کاربردی و ذخیره این اطلاعات در حجم های بسیار کمتر و با طبقه بندی مناسب و همچنین کاربردی تر کردن اطلاعات و استفاده بهینه در راستای اهداف تعیین شده را برای شرکت ها به همراه دارند و موفق شده اند با استفاده از مهارت هایی که دارند هر روز بر جریان بازدهی بهتر و سرعت بهتر حوزه های اطلاعاتی کمک های فراوانی بکنند.

افرادی که به دنبال ثبت شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند افراد تحصیل کرده و صاحب دانش در این زمینه های هستند که به کمک سایر شرکت ها دولتی و غیر دولتی امده و به عنوان یک شرکت جانبی فعالیت های این شرکت ها را در حوزه های فن اوری و اطلاعات به خدمت می گیرند. سازماندهی ، نظارت ،  ایجاد ، توسعه زیر ساخت ها، مدیریت ، نگهداری ، بهره برداری و ... از عمده فعالیت های این شرکت ها برای مشتریان خود می باشد.

حال با توجه به حوزه تخصص و گردش بسیار بالایی که در شرکت های IT وجود دارد بسیاری از متخصصین این حوزه به دنبال راه اندازی و ثبت شرکتی هستند که بتوانند خدمات و کارهای خود را در قالب این شرکت به شکل بسیار معتبر تر و با حجم مناسب تر انجام دهند. ضمن اینکه تنها شرکت های IT هستند که می توانند بسیاری از قرار داد ها و مناقصات و مزایده ها را به دلیل ساختار قانونی خود به دست بیاورند.

برای ثبت شرکت  فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مجوز دریافت کنید. این مجوز بنا به درخواست شما و توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( شرکت مخابرات) ارائه می شود.

بنابر این اولین قدم در تاسیس شرکت IT  و یا فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت مجوز است . برای این منظور باید مدارک و مستنداتی به  وزارت ارتباطات و اطلاعات ارسال شود تا پس از بررسی این مجوز در صورت داشتن شرایط لازم برای شما صادر شود:

    کپی اظهارنامه ثبت شرکت
    نامه اداره کل ثبت اسناد
    فرم تکمیل شده اطلاعات شرکا و یا سهامداران شرکت

شرایط ثبت شرکت IT

ثبت شرکت IT  الزامی است و بدون داشتن کد اقتصادی و شناسه ثبت شرکت فعالیت شما غیر قانونی و مشمول جرائم مختلف خواهد بود . بهترین نوع قالب برای ثبت شرکت IT شرکت سهامی خاص است به دلیل اینکه سهم هر فرد در شرکت مشخص و میزان مسئولیت افراد به تناسب سهام انها در شرکت است و در صورتیکه شرکت توان پرداخت تعهدات را از سرمایه خود نداشته باشد نیازی نیست از جیب خود چیزی در میان بگذارند .

 البته برخی از افراد نیز ترجیح می دهند شرکت خود را در قالب شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانند که این موضع نیز هیچ مشکلی برای فعالیت برای انها به دنبال نخواهد داشت تنها در این صورت تعداد شرکا کمتر و نیازی هم به سپردن مبلغ در حساب بانک نیست.

از این رو اگر نوع قالب شرکت شما سهامی خاص انتخاب شود باید حداقل 1 میلیون ریال سرمایه اولیه توسط سهامداران که باید حداقل بنا بر ساختار شرکت 3 نفر باشند تعهد و تادیه شود. این مقدار باید توسط هر نفر از سهامداران به صورت نقدی و یا غیر نقدی به میزانی تادیه شود. 35 درصد از سرمایه باید در حساب شرکت سپرده شود.

حال اگر سرمایه تادیه شده غیر نقدی بود باید کارشناسی از دادگستری این سرمایه را ارزش گذاری و همه سهامداران ان را تایید کنند. سپس باید مستندات شرکت مانند اساسنامه و اظهارنامه شرکت توسط کارشناسان و یا وکلای حرفه ای موسسه حقوقی ویونا تنظیم و اماده شود و در جلسه مجمع عمومی موسسین همه سهامداران ان را تایید نمایند. با برگذاری جلسه هیئت مدیره و تعیین سمت های شرکت درخواست ثبت شرکت توسط مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد.

مراحل ثبت شرکت با تخصصی کارشناسان موسسه حقوقی ویونا به خوبی و به نیابت از شما انجام خواهد شد و شما پس از 40 روز کاری با در اختیار داشتن مسئولیت یک شرکت معتبر حقوقی IT  می توانید وارد بازار رقابت عالی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شوید.


رتبه بندی شرکت

پنجشنبه 7 تیر 1397 11:29 ق.ظ

رتبه بندی شرکت
رتبه بندی نوعی مقیاس گذاری جهت ضمانت کیفیت و کمیت شرکت های بهتر و برتر در ارائه ی خدمات و محصولات و همچنین دفاع از حقوق بهره وران می باشد، که این خدمات به وسیله ی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و همچنین شرکت ها ارائه می شود. مشاورین زبده موسسه حقوقی ثبت شرکت کریمخان، همان گونه که در ثبت شرکت همراه شما بوده اند در اموری از قبیل اخذ و یا ارتقای رتبه نیز همراه شما خواهند بود. برای این منظور می توانید از طریق شماره های مذکور در سامانه با ما تماس حاصل فرمایید. مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقیتان باشیم.

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری بر اساس قراردادها و امکانات و افراد امتیاز آور صورت می گیرد که این رتبه بندی از ۱ تا ۵ می باشد. در حقیقت در رتبه بندی شرکت ۵ پایین ترین رتبه و ۱ بالاترین رتبه به حساب می آید. اما در شرکت های مشاور رتبه بندی از ۱ تا ۳ رتبه انجام می گردد که ۳ پایین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می گردد.
ملاک اصلی جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، تعداد نیروی فنی و مهندسی که در هیئت مدیره ی شرکت هستند می باشد اما ملاک رتبه بندی در شرکت های مشاور به جز اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی، کمیت و کیفیت امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز می باشد که مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
رتبه بندی شرکت ها در بخش هایی که ثبت شرکت کریم خان در ذیل عنوان نموده است انجام می گیرد :
1.    رتبه بندی شرکت های پیمانکاری
2.    رتبه بندی شرکت های مشاوران
3.    رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
4.    رتبه بندی شرکت های EPC
5.    رتبه بندی شرکت های اندوه سازان

رشته های پیمانکاری عبارتند از :
1.    ساختمان و ابنیه
2.    راه و ترابری
3.    صنعت و معدن
4.    تاسیسات و تجهیزات
5.    کشاورزی
6.    آب
7.    مرمت آثار باستانی
8.    کاوش های زمینی
9.    ارتباطات
10.    نفت و گاز
11.    نیرو

رشته های مشاوران شامل موارد ذیل می باشد :
1.    گروه شهرسازی و معماری
2.    گروه راه و ترابری
3.    گروه مهندسی آب
4.    گروه مطالعات کشاورزان
5.    گروه انرژی
6.    گروه پست و مخابرات
7.    گروه صنعت
8.    گروه معدن
9.    گروه نفت و گاز
10.    گروه تخصص های مشترک
رتبه بندی شرکت دارای فواید بسیاری می باشد و نمایانگر اعتبار یک شرکت است. روشن است که آن دسته از شرکت هایی که دارای رتبه ی بهتری هستند در جذب مشتری نسبت به سایر شرکت ها موفق تر هستند و اگر در مقایسه با دیگر شرکت ها دارای ارجحیت می باشند. که همین خصیصه نشانه ای بر تخصص و تجربه ی شرکت در حوزه ای که در آن زمینه فعالیت می نماید می باشد.

در ادامه این مقاله با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید تا با مهم ترین فواید رتبه بندی شرکت آشنا شوید.

مهمترین فواید رتبه بندی شرکت
    رتبه بندی شرکت ها یکی از شرایط عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی محسوب می گردد. در شرایطی که غیر از این باشد و شرکت ها فاقد رتبه باشد مراکز دولتی اجازه عقد قرارداد با آن ها را ندارند.
    رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند یک نمایانگر جهت نشان دادن وضعیت شرکت ها باشد.
    شرکت های پیمانکاری جهت شرکت در مناقصات دولتی می بایست گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری داشته باشند.
    سرمایه گذاران بر اساس رتبه بندی شرکت ها و میزان توانایی مالی و فنی آن ها می توانند در انتخاب شرکت مناسب جهت اجرای پروژه های خود تصمیم گیری بهتری داشته باشند.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها
1.    شرکت می بایست در سازمان ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.(در حقیقت نخستین قدم جهت اخذ رتبه ،ثبت یک شرکت است)
2.    شرکت شرایط و امتیازات لازم جهت تعیین صلاحیت در رتبه ی مورد نظر مطابق با ضوابط و دستورالعمل های لازم را دارا باشد.
3.    شرکت سوءپیشینه حرفه ای نداشته باشد, یعنی محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد.
4.    هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند مراکز دولتی باشند.
5.    مطابق با جداول ۱-۷ آیین نامه، مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف می بایست دارای سابقه ی کار مفید و مرتبط باشند.
6.    امتیاز مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و پرسنل فنی که امتیازآور می باشند، صرفا در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه می شود.
بر اساس آیین نامه، برای تعیین صلاحیت پارامترهایی تعیین شده است که کمیته ی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی بر اساس این پارامترها و شاخص ها، برای عوامل تعیین کننده ی شرکت مورد نظر امتیازی را تعیین می نماید. چنانچه شرکت حد نصاب امتیاز را کسب نمود، برای آن گواهی رتبه صادر می گردد.


ذوب آهن جایگزین نفت در لیگ قهرمانان آسیا شد

یکشنبه 21 آبان 1396 05:36 ب.ظ


ذوب آهن جایگزین نفت در لیگ قهرمانان آسیا شد

تیم ذوب‌آهن جایگزین نفت تهران در لیگ قهرمانان آسیا شد و سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی مجوز حرفه‌ای گرفتند.

کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها امروز (یکشنبه) تشکیل جلسه داد و در پایان این جلسه سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مجوز گرفتند، اما حضور نفت در لیگ قهرمانان آسیا منتفی و ذوب‌آهن جایگزین این تیم شد.

بدین ترتیب با توجه به سهمیه 1+3 فوتبال ایران در آسیا و با توجه به حذف نفت تهران، تیم‌های پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی به صورت مستقیم به لیگ قهرمانان می‌‌روند و ذوب‌ آهن باید در مرحله پلی‌‌آف حاضر شود.


رشد 65 درصدی گردشگران در مسکو

یکشنبه 21 آبان 1396 05:35 ب.ظ


رشد 65 درصدی گردشگران در مسکو

شهردار مسکو از افزایش شمار گردشگران در پایتخت روسیه خبر داد.

از اینترفاکس،سرگئی سوبیانین گفت: در چند سال اخیر مسکو چهره زیبای واقعی خود را به دست آورده و جریان گردشگری در پایتخت رشد داشته است.

وی افزود:در هفت ساله گذشته بیش از ۶۵ درصد ورود گردشگر به مسکو افزایش داشته که باعث رشد ۵۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد روبلی اقتصاد این شهر شده است.

سوبیانین تاکید کرد،مسکو هم‌اکنون به شهری تبدیل شده که در آن می‌توان گشت و گذار کرد، استراحت و تفریح کرد و یا جشن‌ها و سمینارهای بزرگ را برنامه‌ریزی و اجرا کرد.

به گفته شهردار مسکو ،ساخت مترو ،توسعه حمل و نقل عمومی و تجدید سازه‌های قدیمی و تمامی پارکینیگ‌های غیررایگان احداث شده بخش ضروری از کار در این کلان شهر است،هر چند خیلی از شهروندان از پرداخت هزینه‌های بالای پارکنیگ در مسکو گله دارند اما این هزینه‌های دریافتی برای طرح‌های عمرانی دو سال آینده در هر دوره صرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد،تنها در چند سال گذشته در کلان شهر میلیونی مسکو 8000 راننده تاکسی قانونی داشت اما امروز این تعداد بیش از ۶۰ هزار دستگاه تاکسی رسیده است.

شهردار مسکو در عین حال بزرگترین مشکلات پیش روی این کلان شهر را همچنان ترافیک گسترده،فقدان فضاهای عمومی کافی با توجه به رشد جمعیت ،نیاز مداوم به بهبود سلامت و آموزش شهروندان دانست.

مسکو پایتخت روسیه بیش از ۱۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارد که با احتساب جمعیت شهرک‌های اطراف آن به بیش از ۱۶ میلیون نفر می‌رسد.
مسکو پرجمعیت‌ترین شهر اروپایی و جز 10 شهر پرجمعیت در جهان به شمار می‌رود که یکی از مقاصد مهم گردشگران خارجی است.حضور روحانی در برنامه تلویزیونی، به زودی/ گزارش درباره عملکرد 100 روز اول

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهور از حضور حسن روحانی دریک برنامه تلویزیونی برای ارائه گزارش درباره عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم خبر داد.

پرویز اسماعیلی در صفحه شخصی توییتری‌اش در این باره نوشت:

رئیس جمهوری بزودی در یک برنامه مستقیم تلویزیونی، در خصوص عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم به مردم گزارش می‌دهد. اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهمترین محورهای گزارش خواهد بود. اقتصاد البته سهم بیشتری دارد.این میوه راز جلوگیری از بیماری‌های قلبی و بیماری‌های دیگر است

برکنار از خوشمزگی، خرما خواص مفیدی به ویژه برای سلامتی قلبی دارد. انواع مختلف خرما، یک ماده غذایی بسیار مفید برای اندام‌های بدن و به ویژه برای قلب است.
به نقل از سایت «Daily Health Post»، تحقیقات بسیاری که در سراسر جهان در باره خواص خرما انجام شده، نتایج حیرت‌آوری از خواص این ماده غذایی برای سلامتی انسان را نشان می‌دهد.

۱- جلوگیری از سختی رگ‌ها

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف روزانه خرما از سخت شدن رگ‌ها جلوگیری می‌کند که علت اصلی سکته قلبی است. سخت شدن رگ‌ها در اثر بالا بودن کلسترول بد در بدن بوجود می‌آید. در مقاله‌ای که در مجله «کشاورزی و شیمی غذایی» منتشر شده مصرف روزانه ۱۰۰ گرم خرما برای مدت ۴ هفته باعث کاهش تیروگلیسیریدها در بدن به میزان ۱۵ درصد و اکسیده شدن چربی در خون را به میزان ۳۳ درصد می‌شود و همه ‌این‌ها بدون بالا رفتن قند خون صورت می‌گیرد.

۲- کاهش فشار خون

تحقیق دانشگاه هاروارد آمریکا نشان می‌دهد که خرما یک ماده غذایی کاهش دهنده فشار خون است. این تحقیق به افرادی که از فشار خون بالا رنج می‌برند توصیه می‌کند که در هفته ۲۲۰ گرم خرما مصرف کنند تا فشار خون آنها کاهش یابد.

۳- جلوگیری از سکته قلبی

خرما یک منبع خوب برای پتاسیم است که ماده‌ای مهم در سلامتی قلب می‌باشد. کارشناسان تغذیه می‌گویند مصرف روزانه ۱۰۰ گرم خرما ۲۰ درصد پتاسیم مورد نیاز روزانه را تامین می‌کند. یک تحقیق دیگر نشان می‌دهد زنانی که روزانه ۳۲۰۰ میلیگرم پتاسیم مصرف می‌کنند ۲۱ درصد کمتر در معرض حمله قلبی قرار می‌گیرند.
این میوه راز جلوگیری از بیماری‌های قلبی و بیماری‌های دیگر است

راز جلوگیری از بیماری قلبی


۴- جلوگیری از کم خونی

خرما سرشار از آهن است و ماده اصلی در هموگلبین خون است. کمبود آهن در بدن باعث کم خونی می‌شود و به همین دلیل خوردن روزانه خرما مقدار لازم آهن را به بدن می‌رساند و از کم خونی به ویژه در کودکان و زنان باردار جلوگیری می‌کند. ۱۰۰ گرم خرما حاوی ۹/۰ میلیگرم آهن است.

۵- ضد یبوست

خرما در تنظیم دستگاه گوارش بسیار موثر است و پتاسیم و فیبر آن برای درمان یبوست و تنظیم دستگاه گوارش لازم می‌باشد.

۶- درمان و جلوگیری از زخم معده

از خرما، به دلیل خاصیت تنظیم کننده دستگاه گوارش، از قرن‌ها پیش برای درمان زخم معده استفاده می‌شده است. تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ انجام شده نشان می‌دهد که خرما التهاب حاصل از زخم معده را کاهش می‌دهد و این تحقیق همچنین ثابت می‌کند که خوردن خرما برای درمان زخم معده موثرتر از مصرف دارو می‌باشد.

۷- تسهیل زایمان

تحقیقی که در مجله بیماری‌های زنان و زایمان در سال ۲۰۱۱ منتشر شده نشان می‌دهد که زنان بارداری که برای ۴ هفته روزانه ۶ خرما می‌خورند درد کمتر و زایمان راحت‌تری نسبت به زنانی که خرما نخورده‌اند دارند.

۸- جلوگیری از سرطان

خرما از نظر منیزیوم غنی است و این ماده باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن می‌شود. منیزیوم التهاب را در بدن کاهش می‌دهد. التهاب دلیل اصلی بسیاری از بیماری‌ها و از جمله انواع سرطان است. خرما دارای انتی‌اکسیدانت‌هاست که با رادیکال‌های آزاد می‌جنگند. در تحقیقی که در مجله بریتانیایی تغذیه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده خوردن خرما از امکان ابتلا به سرطان معده و روده را کاهش می‌دهد. در حال حاضر تحقیقات زیادی در مورد اثر خرما در جلوگیری از انواع سرطان در دست انجام است.

۹- افزایش باروری مردان

در تحقیقی که در مجله علوم بیولوژیک پاکستان در سال ۲۰۱۵ منتشر شد خوردن ۱۲۰ گرم خرما در روز برای مدت ۲ ماه می‌تواند به بهبود باروری در مردان کمک کند.

۱۰- افزایش انرژی بدن و مغز

خرما سرشار از قند‌های ساده همچون گلوکز، فروکتوز و ساکاروز است و به همین دلیل یک ماده انرژی‌زای سریع برای بدن می‌باشد. کارشناسان تغذیه به ورزشکاران توصیه می‌کنند ۲ وعده خرما قبل و بعد از تمرین‌ها داشته باشند تا انرژی لازم تامین شود. خرما به مغز انرژی لازم برای تقویت حافظه و تمرکز را می‌دهد و به همین دلیل خرما را به رژیم غذایی کودکان و سالخوردگان اضافه می‌کنند تا در مورد این گروه اخیر از خطر ابتلا به الزایمر جلوگیری شود.


بازداشت گردانندگان باند چک پول های جعلی

یکشنبه 21 آبان 1396 05:31 ب.ظ


بازداشت گردانندگان باند چک پول های جعلی

فرمانده نیروی انتظامی رودبار از کشف افزون بر 78 میلیون ریال ایران چک جعلی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بابک علیزاده گفت: ماموران ایستگاه بازرسی مستقر در ورودی رودبار حین بازرسی از خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پراید مشکوک شده و دستور توقف این خودرو را صادر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو تعداد 157 عدد ایران چک جدید 500 هزار ریالی جعلی در مجموع به مبلغ 78 میلیون و 500 هزار ریال و مقدار یک گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

به گفته سرهنگ علیزاده، شهروندان ضمن جدی گرفتن هشدارهای پلیسی، هنگام دریافت اسکناس و چک پول به نکات امنیتی تعبیه شده در آن دقت کنند.امام جمعه تهران خطاب به ولیعهد عربستان: دست از حرف های بچه گانه بردارید وگرنه سیلی‌ای خواهید خورد که نتوانید از جایتان بلند شوید
عربستان با کمال پررویی در لبنان دخالت صریح کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه عربستان، لبنانی در هم ریخته و آشوب زده می خواهد،گفت: رژیم آل سعود در تمام جنایات منطقه، از قبیل سوریه، عراق، لبنان و یمن دخیل است.

 سید احمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با تسلیت ایام اربعین حسینی و با اشاره به آیات قرآن گفت: یکی از ویژگی های مومنان، صبر و ایستادگی در مقابل کفار است.

وی افزود: زندگی ارزشی در طول تاریخ همواره با سختی همراه بوده است و به فرموده امام صادق (ع) بیشترین سختی ها برای انبیا و پیروان آنهاست. البته هزینه کردن تنها برای انسانهای ارزشی نیست و شما می بینید که آمریکا و پیروان آنها نیز برای رسیدن به اهدافشان به چه میزان کشته می دهند و هزینه می کنند اما میان این دو هزینه کردن تفاوت است. هزینه های انسان های ارزشی برایشان می ماند و از بین رفتنی نیست ولی در مقابل هزینه های غیرارزشی ها برایشان باقی نمی ماند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: دشمنان از سرسختی در هدفشان چند موضوع را دنبال می کنند، آنها می خواهند ما را سست کنند و فرهنگ ما نمی توانیم را در جامعه جا بیندازند. اما پیروان حق باور دارند که می توانند و به فضل خدا، دشمن را از پا در می آورند. دشمنان می خواهند ملت ما را به تسلیم وادارند اما ملتی که هزینه کرده و شهید داده با قاطعیت در برابر آنها می ایستد.

آیت الله خاتمی ادامه داد: رهروان حق باید بدانند برنده نهایی میدان مبارزه حق و باطل آنها هستند زیرا در آیات بسیاری وعده پیروزی حق بر باطل و حزب الله و حزب شیطان داده شده است. پس خستگی و افسردگی در راه برای مومنان معنایی ندارد.

وی با اشاره به برخی انتقادات به انقلاب گفت: این همه پیروزی در این سالها به دست آمده و شما امروز راهپیمایی میلیونی را در اربعین می بینید اما با کوچکترین مسئله ای نسبت به انقلاب انتقاد می کنید که این کار درستی نیست و در برابر سختی ها باید صبور باشیم.

امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز جمعه درخصوص کنترل زبان اظهار داشت: امام علی فرمودند تا جان انسان سالم و درست نباشد، ایمان او درست شکل نمی گیرد و جانی سالم نخواهد شد مگر زبان کنترل شود.

وی در ادامه با گرامیداشت علامه طباطبایی و جعفری گفت: این عزیزان خود را رزمنده عرصه فرهنگ می دانستند.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حادثه چالدران و شهادت ۸ مرزبان کشورمان تأکید کرد: از همه نیروهای نظامی و انتظامی سپاسگزاریم که با فداکاری، کشور را به عنوان یک نمونه در عرصه امنیت ساخته اند.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: پیاده روی اربعین به حق یک مسئله بی نظیر است که افرادی از ادیان و مذاهب و کشورهای مختلف در یک نظم مردمی و خودجوش در آن شرکت می کنند و به فرمانده مقام معظم رهبری، خدا این فرصت را خلق کرده و امیدواریم قدردان این فرصت باشیم.

وی افزود: باید از مردم عزیز عراق به دلیل پذیرایی از زوار امام حسین (ع) تشکر کنیم. همچنین از مردم تهران به دلیل حضور در پیاده روی اربعین از میدان امام حسین تا حرم عبدالعظیم حسنی تشکر می کنم و تحلیل گران می گویند که این مسئله را ببینید. واقعیت این است که زیر پوست تهران، عشق به ائمه و تدین است. این راهپیمایی همچنین پیامی برای دشمنان انقلاب داشت که این جوانان تربیت شدگان سیدالشهدا هستند و اگر دشمن بخواهد کمترین آسیبی به ملت ایران بزند، دندان های آنها را در دهانشان خرد می کند.

آیت الله خاتمی با اشاره به رفراندم در کردستان عراق گفت: این همه پرسی یک توطئه برای تشکیل اسرائیل جدید در منطقه بود که مسئولان ایران و عراق سرپرست اقلیم را بارها نصیحت کردند اما او با لجبازی، همه پرسی را برگزار کرد و بعد از آن فهمید که در میدان اسرائیل و آمریکا بازی کرده است. درود بر ملت عراق که توانست کرکوک را که روزانه ۳۵ هزار بشکه نفت از آن صادر می شد و پولش به جیب شخصی افرادمی رفت را تصرف کند. به مسئولین جدید اقلیم کردستان نیز می گوییم که از تجربه گذشته استفاده کنند و بازیچه رژیم صهیونیستی و آمریکا نگردند.

امام جمعه موقت تهران یادآور شد: به فضل الهی، طومار گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه پیچیده شده و تنها پرونده ای از جنایات آنها باقی ماند. دنیا باید از نظام جمهوری اسلامی، فتوای مرجعیت و دولت و ملت سوریه و عراق تشکر کند که این خطر را از بشریت دور کرد و باید قدردان حاج قاسم سلیمانی باشیم که مأموریت خود را به خوبی انجام داد.

وی ادامه داد: ائتلاف ضدداعش غربی ها، کاملاً عوام فریبانه بود و آنها به داعش کمک می کردند. اروپا و امریکا، داعش را می خواهند البته داعشی مدیریت شده که ایران را نیش بزند و خطری برای آنها نداشته باشد. واقعیت این است که اگر ایران وارد عرصه مقابله با داعش نمی شد باید در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ با تروریست ها می جنگیدیم و موفقیت های اکنون حاصل درایت و مدیریت مقام معظم رهبری است.

آیت الله خاتمی در خصوص استعفای سعد حریری گفت: عربستان با این اقدامش یک دخالت صریح و با کمال پررویی در امور یک کشور کرده است. این رژیم، نخست وزیر یک کشور را حذف کرده و او را مجبور به استعفا می کند البته حریری با رفتن به عربستان، ذلت خود را نشان داد.

وی اظهار داشت: عربستان، لبنانی در هم ریخته و آشوب زده می خواهد. رژیم آل سعود در تمام جنایات منطقه، از قبیل سوریه، عراق، لبنان و یمن دخیل است و امیدواریم که توطئه آنها در لبنان با شکست مواجه شود.

خطیب نماز جمعه تهران درباره دستگیری های اخیر در عربستان تأکید کرد: اتفاقات و جریان هایی که در این کشور رخ می دهد زیر سر این بچه تازه به دوران رسیده است. البته به لطف خدا، جنایتکاران دیروز و امروز عربستان با هم درگیر شدند. اوضاع امروز عربستان مانند شرایط روزهای آخر رژیم پهلوی در ایران است. امیدواریم این زلزله ها، روزهای آخر رژیم جنایتکار سعودی باشد.

آیت الله خاتمی در پایان با اشاره به تهدیدهای ولیعهد عربستان به ایران خاطرنشان کرد: خجالت بکشید شما، یمن، عراق و سوریه را به خاک و خون کشیده اید و به شما می گوییم ای مگس! عرصه سیمرغ نه جولانگه شماست. بزرگتر از شما صدام بود که با ملت ایران درافتاد و به خاک سیاه نشست. دست از این حرف های بچه گانه بردارید وگرنه سیلی ای خواهید خورد که نتوانید از جایتان بلند شوید.


 • تعداد صفحات :5
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات